Overzicht tariefkaarten per energieleverancier

Hieronder vind je het overzicht van de huidige tariefkaarten en de historiek sinds oktober 2014, opgesplitst per maand van toepassing. De Algemene voorwaarden, van toepassing op de levering van gas en elektriciteit zijn eveneens opgenomen. Deze beantwoorden allemaal aan de regels die uitgeschreven werden in het consumentenakkoord energie.

Ze zijn opgesplitst per segment: particulier of ‘KMO’-afnemer (zelfstandigen en kleine ondernemingen) en ze zijn opgesplitst per energie: gas en elektriciteit.

Beschikbare jaren: 201920182017 | 2016 | 2015 | 2014

Waarvoor dienen tariefkaarten?

Elke maand publiceren energieleveranciers tariefkaarten.

Deze vermelden de energieprijs, de vaste vergoeding, de bijdragen voor hernieuwbare energie (enkel voor elektriciteit) en per netbeheerder de distributie- en transportkosten en de taxen. Daarnaast vermelden ze ook de looptijd van het contract en de periode waarbinnen de levering moet starten.

Al deze tariefcomponenten gebruiken de vergelijkers (wij dus) vervolgens bij de vergelijking zodat alle simulaties zo actueel mogelijk zijn. Bij het aangaan van uw leveringscontract vormen de tariefkaarten samen met de Algemene Voorwaarden de kern van uw leveringsovereenkomst.

Wat is voor mij interessant op een tariefkaart?

Voor jou is enkel het energie-gedeelte van belang. Immers, de netkosten en taksen die de tariefkaarten vermelden zijn die die gekend zijn op het ogenblik dat de tariefkaart gepubliceerd worden.

Echter, wijzigingen in de netkosten en taxen kunnen steeds doorgevoerd worden (onder toeziend oog van de regulatoren) en die wijzigingen worden aan jou doorgerekend (ook de dalingen – als die er zouden zijn).

Welke tariefkaart is de mijne?

De tariefkaart die voor jou van toepassing is, is de tariefkaart op het ogenblik van het aangaan van jouw leveringscontract. Stel dat je op 15/01/2016 een contract afsluit voor start levering op 01/03/2016, dan zal de tariefkaart van januari voor jou van toepassing zijn.

Opgelet: nadat de initiële looptijd van jouw contract afgelopen is wordt je contract (stilzwijgend) verlengd als je zelf geen actie onderneemt.

Een stilzwijgende verlenging betekent dat je dezelfde tarieven behoudt. Meestal worden die echter aangepast. De leverancier mag dat niet doen zonder jou daarvan op de hoogte te stellen, maar in sommige gevallen is het voldoende de nieuwe tarieven op de website te publiceren.

Check daarvoor de algemene voorwaarden van je leverancier om te weten hoe je eventueel automatisch verlengd zou worden.

Het is en blijft een veel beter idee je tarieven niet automatisch te laten verlengen en zelf de check uit te voeren.

Regelmatig overstappen is SUPER belangrijk

Het verband tussen de tariefkaart en jouw factuur

De tariefkaart bevat zoals eerder aangehaald onderdelen die door de leverancier bepaald worden, en onderdelen die door de netbeheerders en de overheden bepaald worden.

Eigenlijk is enkel het leveranciersgedeelte van belang. We onderscheiden daarbij twee types tarieven: vast en variabel.

Tariefkaart met een vaste prijs

Deze is de meest eenvoudige. De tariefkaart garandeert jou een vaste energieprijs en vaste vergoeding gedurende de looptijd van het contract.

Zolang de facturatieperiode overeenkomt met de looptijd van het contract (meestal zo het eerste leveringsjaar) moet het vaste energietarief en de vaste vergoeding identiek zijn aan de tarieven op de tariefkaart – verrekende kortingen niet meegenomen.

Dit geldt echter niet voor de netkosten, taksen en de bijdrage hernieuwbare energie. Die zijn namelijk tijdsafhankelijk en dus onderhevig aan wijzigingen. Deze wijzigingen worden gecontroleerd door de regulatoren en mogen/moeten door de leveranciers doorgevoerd worden. Meer daarover in onze FAQ.

Tariefkaart met een variabele prijs

De belangrijkste eigenschap van een variabele prijs is dat hij variabel is. Sinds 2012 mogen voor gezinnen enkel nog kwartaal-variërende tarieven bestaan, daarvoor varieerden ze maandelijks.

Op de tariefkaart wordt doorgaans een uitgerekende prijs vermeld, maar hetgeen je contractueel vastlegt is een tariefformule, gebaseerd op een of meerdere indexen. De waarde op de tariefkaart is de waarde die van toepassing is op het ogenblik dat de tariefkaart werd gepubliceerd. De kans dat u effectief deze waarde aangerekend krijgt, is echter behoorlijk klein. Immers, tenzij u in de eerste maand van het kwartaal uw contract registreert, zal u in datzelfde kwartaal niet meer beleverd worden.

Om de variabele tarieven toch enigszins met elkaar te kunnen vergelijken wordt de huidige parameter ingevuld. Om vaste met variabele parameters te kunnen vergelijken heeft de CREG een aantal rekenregels uitgeschreven.

Charter van de CREG van goede praktijken voor vergelijkers

In onze FAQ staat een uitgebreid artikel over het Charter van de CREG. In deze paragraaf zoemen we in op het onderdeel dat gaat over de simulatie van variabele tarieven.

Laat mij beginnen met mee te geven dat vaste en variabele tarieven niet met elkaar te vergelijken zijn – appelen en peren zo je wil. Toch doen we een poging om ze samen te kunnen oplijsten.

Omdat in vergelijkers vaste en variabele tarieven samen worden opgelijst, en omdat de variabele prijzen enigszins seizoensgebonden zijn, kreeg men soms scheefgetrokken conclusies bij de vergelijking van vaste en variabele prijzen: in de zomer waren de variabele prijzen doorgaans goedkoper, in de winter duurder. Dat is een logisch gevolg van hun variabiliteit, maar is geen goed argument op basis waarvan mensen hun tarief kiezen.

Daarom heeft de CREG beschreven hoe de vergelijkers de simulatie moeten uitvoeren om de seizoenseffecten van variabele tarieven enigszins te neutraliseren.

Zonder in detail te treden betreft het een forecast van het variabele tarief over de komende 4 kwartelen. Dat betekent dat de parameter die vergelijkers gebruiken in hun simulatie niet overeenkomt met de parameter die op de tariefkaarten staat. Immers, die van de tariefkaarten is de huidige parameter, die van de vergelijkers is een forecast op de komende 4 kwartalen.

UPDATE: vanaf 1 oktober 2018 wordt de jaarsimulatie teruggedraaid en zullen de tariefkaarten enkel de waarde van het betrokken kwartaal tonen.

Persoonlijk ijveren wij er al lang voor dat tariefkaarten beiden zouden vermelden (zoals Luminus het doet – voorbeeld kolom ‘geschatte annualisatie’) maar tot nog toe is de sector ons daar niet in gevolgd. Het zou nochtans de transparantie ten goede komen.

Oproep naar de regelgevende instanties

De CREG en de VREG weigeren overigens de indexen die men dient te gebruiken voor de simulatie te publiceren. Tenzij u toegang heeft tot gespecialiseerde marktdata kan u dat zelf niet narekenen.

Bij deze nogmaals de oproep naar de mensen van de CREG, de VREG en de FOD Economie: publiceer de parameters van de forecasting volgens het charter van de CREG, en laat de uitgerekende formules opnemen op de tariefkaarten van de leveranciers.